Klauzula rekrutacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z procesem rekrutacji

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że Pani / Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu i formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez administratora w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia którym jest  Medicadent Stomatologia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-649) ul. Piątkowska 110a/U2(„Administrator danych”). Administrator odpowiada za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent/-ka stomatologiczny/-a, do czasu zakończenia tego procesu.

Jeżeli dane osobowe miałyby być wykorzystywane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w aplikacji następującego oświadczenia:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji.”

W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani / Pana dane również w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez nas w przyszłości, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia.

Dane osobowe obejmujące imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalającego na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania tych danych może jednak stanowić podstawę nie uwzględnienia Pani / Pana zgłoszenia w procesie rekrutacji.

Podanie innych danych niż wymienione wyżej jest dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie możliwe na podstawie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku prosimy o zawarcie w aplikacji następującego oświadczenia:

Zgadzam się na przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przeze mnie w złożonej aplikacji w celach związanych z prowadzoną rekrutacją.”

W przeciwnym razie dane takie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jak i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości (wiadomości e-mail) na adresy wskazane na końcu niniejszej informacji. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacjach odbywających się po cofnięciu zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możemy także przetwarzać Pani / Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, a podstawę dla takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Podane dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Dane osobowe mogą być udostępniane naszym pracownikom realizującym zadania związane z procesem rekrutacji oraz podmiotom, z którymi współpracujemy w wykonywanej działalności takim jak podmioty świadczące obsługę kadrową, z zakresu BHP, księgową lub prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych może Pani / Pan także domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, może Pani / Pan żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne Pani / Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, może Pani / Pan zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe administratora danych:

Adres do doręczeń: ul. Piątkowska 110a/U2, Poznań 60-649

E-mail: rodo@medicadent.com.pl